POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA 

NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Obchodné podmienky e-shop
Cenník dopravy
Platobné podmienky
Odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, v prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo oddelených dodávok k jednej objednávke keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese spoločnosti The Beast s.r.o., Priemyselná 2, 949 01 Nitra alebo elektronicky na info@issi.sk. Na tento
účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou tohto poučenia.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude
doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bezúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje
za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu ( návod na obsluhu, montážny návod, doklad o nadobudnutí a pod. ), ktoré od predávajúceho prevzal. Vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu je na náklady a zodpovednosť kupujúceho.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vyplnenie formulára

Formulár môžete stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a zaslať na našu adresu viď nižšie.


Formulár na odstúpenie od zmluvy  je k dispozícii v PDF tu

Formulár na výmenu alebo vrátenie tovaru  je k dispozícii v PDF tu

Adresát

The Beast s.r.o.
Priemyselná 2
949 01 Nitra

tel.: +421908162374
e-mail: info@issi.sk