Obchodné podmienky

 

Vo vlastníctve firmy The Beast s.r.o.
so sídlom v Nitre, Priemyselná 2, 949 01
IČO : 50 245 295, DIČ:2120253828
zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra , odd. Sro, vl. č. 40476/N pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese : www.issi.sk

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie (PDF / 90 kB)


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti The Beast s.r.o., so sídlom v Nitre, Priemyselná 2, 949 01, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 245 295, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra , odd. Sro, vl. č. 40476/N (ďalej len “predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim umiestnený na internetovej adrese www.issi.sk ( ďalej len “webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.issi.sk (ďalej len “webová stránka”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Prípady, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom ( napr. ide o právnickú osobu) upravuje ustanovenie čl.7.3. a čl.10 obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť individuálne v kúpnej zmluve.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Pre využívanie služieb on-line obchodu sa kupujúci nemusí zaregistrovať a tovar môže objednávať priamo z webového rozhrania obchodu. Na základe prvej objednávky tovaru kupujúcim môže predávajúci na žiadosť kupujúceho vytvoriť užívateľský účet a zaslať kupujúcemu prístupové údaje k tomuto užívateľskému účtu. Na základe týchto údajov môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať tiež objednávky tovaru (ďalej len ako “užívateľský účet”).

2.2. Pri nákupe tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nie je zodpovedný za zneužitie účtu kupujúceho.

2.5. Predávajúci môže obmedziť užívateľovi prístup k užívateľskému účtu alebo mu zrušiť užívateľský účet a to najmä vtedy, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok), a to bez náhrady.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.


3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom ceny ponúkaného tovaru nezahŕňajú náklady spojené s dodávkou tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu na základe individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej alebo Českej republiky. V prípade dodania do iných štátov postupuje predávajúci podľa individuálnej dohody s kupujúcim.

3.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár (ďalej iba ako “objednávka”) obsahuje najmä informácie o :

  • objednávanom tovare – názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru.
  • Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne aj faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, spôsob dodania. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe ( s výnimkou osoby zabezpečujúcej dodávku tovaru ).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú ( pokiaľ nie je nižšie uvedené inak ) a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a najneskôr do 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa sa pracovníci predávajúceho skontaktujú s kupujúcim a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky a na adrese elektronickej pošty uvedenej kupujúcim v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho “). Overia objednávku, druh produktov a ich množstvo, spôsob dodania a oznámia možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady a potvrdia prijatú objednávku. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Objednávka je záväzná od momentu jej potvrdenia , ktoré bude zaslané kupujúcemu.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, kedykoľvek do okamihu odoslania tovaru na prepravu, (tovar sa považuje za odoslaný na prepravu okamihom dohodnutia prepravy a potvrdenia dohodnutého dátumu doručenia objednávky kupujúcim). Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Objednať“. Kupujúci by mal vo vlastnom záujme v objednávke upozorniť predávajúceho na prípadné prekážky brániace bezproblémovému príjazdu k budove, ktorej adresa je kupujúcim zvolená ako miesto dodania. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. ( myslia sa údaje, ktoré poskytuje kupujúci- ako meno, adresa, počet kusov ap., s tým, že predávajúci ich neoveruje ).

3.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.    CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK7202000000003662941751, vedený v VUB banka a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

4.1.3.  platobnou kartou online;

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného a špecifického symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.3.), požadovať úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru k prijatým platbám. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad bude kupujúcemu odovzdaný s dodaním tovaru.


5.    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. Kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( faxom, e-mailom ).

5.2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu ( návod na obsluhu, doklad o nadobudnutí a pod. ), ktoré obdržal pri jeho kúpe . Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

5.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a po kontrole množstva a bezchybnosti vráteného tovaru a do 7 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

5.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  3. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho-spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ( odstúpiť od zmluvy ) alebo jej časť ak:

  1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
  2. zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
  3. vystavená cena produktu bola chybná.

6.PREPRAVA,DODANIE A PREBERANIE TOVARU

6.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Tovar je predávajúcim dodávaný pred prvé vchodové dvere budovy, ktorej adresa bola kupujúcim dohodnutá ako miesto dodania.

6.2. Ak je kupujúci podľa kúpnej zmluvy povinný prevziať tovar v prevádzke predávajúceho, pričom tovar neprevezme do 14 dní od výzvy predávajúceho na odber tovaru, alebo v inej dohodnutej lehote s predávajúcim, kúpna zmluva marným uplynutím tejto lehoty zaniká.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním resp. s iným spôsobom dodania.

6.4. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tie potvrdiť na prepravnom liste ( ložnom liste ). Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou (dopravnou) spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

6.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

6.6. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

6.7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A SERVIS

7.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na prevádzkach aj online.

7.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený a pokiaľ možno v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

7.3. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady/zo záruky uplatňuje kupujúci na adrese ktorejkoľvek prevádzkarne predávajúceho.

7.4. Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava  čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

7.5. Za vadu tovaru sa okrem iného nepovažuje iný obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel pri prírodných materiáloch (napr.koža), textilných a umelých materiálov (napr. ak sú v látkach drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni).

7.6. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

7.7. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom (t.j. konečným príjemcom), práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za vady sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka .

7.8. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za vady sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.9. Všetky rozmery uvedené v e-shope www.ps-shop.sk sú cca.

7.10. Pri tovare predávanom za zníženú cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola cena znížená.

8.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.

8.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

8.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

8.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

8.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

8.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

8.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

8.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

8.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

8.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

8.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

8.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov

9.   OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PRÍPADY, KEDY KUPUJÚCI NIE JE SPOTREBITEĽOM

9.1. V prípadoch, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia obchodných podmienok platné pre spotrebiteľa, nepoužijú.

9.2. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán obchodným zákoníkom.


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

10.2. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

10.3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

10.4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

10.5. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že vzťah sa riadi slovenským právom.

10.6. Predávajúci má oprávnenie na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu.

10.7. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

10.8. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.9. Kontaktné údaje predávajúceho: The Beast s.r.o., Priemyselná 2, 949 01 Nitra, tel. 0908 162 374, email: info@issi.sk

 

V Nitre dňa 01.05.2018                                                                        Luboš Sabo